Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Huy Hiệp – chức danh Phó giám đốc Công ty PVTrans Oil.

  • Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Huy Hiệp – chức danh Phó giám đốc Công ty PVTrans Oil.

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Huy Hiệp chức danh Phó giám đốc Công ty PVTrans Oil. Việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc của Ông Phạm Huy Hiệp sẽ có hiệu lực khi có quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.” như link đính kèm sau đây:

    Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Huy Hiệp chức danh Phó giám đốc Công ty PVTrans Oil.

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil