Báo cáo tài chính Quý 02 năm 2021

 • Báo cáo tài chính Quý 02 năm 2021

  Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Báo cáo tài chính Quý 02 năm 2021” như link đính kèm sau đây:

  BÁO CAO TÀI CHINH QUY 2/2021

  GIẢI TRÌNH TĂNG/GIẢM BCTC

  Trân trọng kính báo,
  PVTrans Oil