Công văn số 2890/UBCK-PTTT ngày 16/06/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

  • Công văn số 2890/UBCK-PTTT ngày 16/06/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Công văn số 2890/UBCK-PTTT ngày 16/06/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt “ như link đính kèm sau đây:

    CÔNG VĂN

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil