Công văn số 3111/UBCK-QLCB ngày 24/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

  • Công văn số 3111/UBCK-QLCB ngày 24/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Công văn số 3111/UBCK-QLCB ngày 24/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 “ như link đính kèm sau đây:

    CÔNG VĂN

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil