Công bố thông tin về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng