Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 24/06/2024 về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng