Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 15/04/2024 về việc Tạm dừng triển khai hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng