Công bố thông tin chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

  • Công bố thông tin chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

    ng ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông "Quyết định số 1180/QĐ-SGDHN ngày 21/11/2023 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt" như link đính kèm sau đây:

    Quyết định số 1180/QĐ-SGDHN

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics