Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Trọng Quý

  • Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Trọng Quý

    ng ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông "Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Trọng Quý" như link đính kèm sau đây:

    Đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Trọng Quý

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics