Công bố thông tin bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Lộc giữ chức Phó giám đốc Công ty

  • Công bố thông tin bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Lộc giữ chức Phó giám đốc Công ty

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Quyết định số 64/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Lộc giữ chức Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt” như link đính kèm sau đây:

    QUYẾT ĐỊNH

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil