CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

  • CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

    ng ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông "Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016" như link đính kèm sau đây:

    BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2016

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil