CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015

  • CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015

    ng ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông "Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015" như link đính kèm sau đây:

    BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2015

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil