CBTT Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2023 và Giải trình biến động tăng/giảm lợi nhuận sau thuế