Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thái Đạo giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

  • Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thái Đạo giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Thông báo bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thái Đạo giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt “ như link đính kèm sau đây:

    Thông báo bổ nhiệm lại Kế toán trưởng

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil