Thông qua việc triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

  • Thông qua việc triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 26/05/2021 về việc Thông qua việc triển khai thực hiện và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020” như link đính kèm sau đây:

    NGHỊ QUYẾT

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil