CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

  • CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

    ng ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông "Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018" như link đính kèm sau đây:

    BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2018

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil