Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

  • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021” như link đính kèm sau đây:

    Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil