Thông báo thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty

  • Thông báo thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Thông báo thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty” như link đính kèm sau đây:

    Thông báo thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil