Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán & giải trình nguyên nhân tăng giảm lợi nhuận