Thông báo danh sách người tham gia không không đủ điều kiện đấu giá tài sản

  • Thông báo danh sách người tham gia không không đủ điều kiện đấu giá tài sản

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin thông báo “Danh sách người tham gia không không đủ điều kiện đấu giá tài sản” như link đính kèm sau đây:

    THÔNG BÁO DANH SÁCH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil