THÔNG BÁO V/v: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt