Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Anh chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/04/2023