Thông báo thu hồi giấy chứng nhận cũ, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần PVTrans Oil và đăng ký, lưu ký cổ phiếu, thay đổi thông tin Cổ đông tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

  • Thông báo thu hồi giấy chứng nhận cũ, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần PVTrans Oil và đăng ký, lưu ký cổ phiếu, thay đổi thông tin Cổ đông tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Thông báo thu hồi giấy chứng nhận cũ, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần PVTrans Oil và đăng ký, lưu ký cổ phiếu, thay đổi thông tin Cổ đông tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam” như link đính kèm sau đây:

    THÔNG BÁO

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil