Thông báo Ông Nguyễn Văn Bằng thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT PVTrans Oil và bổ nhiệm Ông Đoàn Đình Hiếu giữ chức vụ Thành viên HĐQT PVTrans Oil

  • Thông báo Ông Nguyễn Văn Bằng thôi giữ chức danh Thành viên HĐQT PVTrans Oil và bổ nhiệm Ông Đoàn Đình Hiếu giữ chức vụ Thành viên HĐQT PVTrans Oil

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Ông Nguyễn Văn Bằng thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị PVTrans Oil và bổ nhiệm Ông Đoàn Đình Hiếu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị PVTrans Oil” như link đính kèm sau đây:

    CÔNG VĂN MIỄN NHIỆM & BỔ NHIỆM

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil