Ngày 31/12/2020 PVTrans Oil nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Bằng

  • Ngày 31/12/2020 PVTrans Oil nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Bằng

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Ngày 31/12/2020 PVTrans Oil nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Bằng” như link đính kèm sau đây:

    ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil