Thông báo Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 6%

  • Thông báo Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 6%

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Thông báo Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 6% Vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/NQ-PĐV-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022” như link đính kèm sau đây:

    THÔNG BÁO

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics