Thông báo bổ nhiệm lại ông Ngô Mạnh Hà giữ chức Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

  • Thông báo bổ nhiệm lại ông Ngô Mạnh Hà giữ chức Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Quyết định số 19/QĐ-HĐQT ngày 07/04/2021 về việc bổ nhiệm lại ông Ngô Mạnh Hà giữ chức Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt ” như link đính kèm sau đây:

    Quyết định số 19/QĐ-HĐQT

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil