Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và giải trình nguyên nhân Tăng/Giảm lợi nhuận sau thuế trước và sau Báo cáo Tài chính năm 2020 được Kiểm toán

  • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và giải trình nguyên nhân Tăng/Giảm lợi nhuận sau thuế trước và sau Báo cáo Tài chính năm 2020 được Kiểm toán

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và giải trình nguyên nhân Tăng/Giảm lợi nhuận sau thuế trước và sau Báo cáo Tài chính năm 2020 được Kiểm toán” như link đính kèm sau đây:

    BCTC 2020 & GIẢI TRÌNH

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil