PDV: Nghị quyết HĐQT số 29/NQ-HĐQT ngày 03/11/2022 về việc điều chỉnh thời gian áp dụng chính sách kế toán từ phân bổ sang trích trước chi phí sửa chữa trung gian (IS) và định kỳ (SS) đội tàu

  • PDV: Nghị quyết HĐQT số 29/NQ-HĐQT ngày 03/11/2022 về việc điều chỉnh thời gian áp dụng chính sách kế toán từ phân bổ sang trích trước chi phí sửa chữa trung gian (IS) và định kỳ (SS) đội tàu

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Nghị quyết HĐQT số 29/NQ-HĐQT ngày 03/11/2022 về việc điều chỉnh thời gian áp dụng chính sách kế toán từ phân bổ sang trích trước chi phí sửa chữa trung gian (IS) và định kỳ (SS) đội tàu như link đính kèm sau đây:

    NGHỊ QUYẾT

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics