PDV: CBTT thay thế Báo cáo tài chính Quý 03 năm 2022 đã công bố tại ngày 20/10/2022