Mau 03- PDV – Giay de nghi chi tra co tuc nam 2022