20201001 CBTT mien nhiem ong TanTD, bo nhiem ong AnhNT-sign