Ông Ngô Mạnh Hà thôi giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

  • Ông Ngô Mạnh Hà thôi giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT Công ty về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt đối với Ông Ngô Mạnh Hà” như sau:

    Ông Ngô Mạnh Hà thôi giữ chức vụ Phó Giám Đốc

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil