Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 20/10/2023 về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của phương án phát hành 11.977.345 cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty năm 2023

  • Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 20/10/2023 về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của phương án phát hành 11.977.345 cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty năm 2023

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 20/10/2023 về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của phương án phát hành 11.977.345 cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty năm 2023 như link đính kèm sau đây:

    Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 20/10/2023

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics