20210716-290-PDV-CBTT-Cong bo thong tin NQ HDQT ve viec ket qua phat hanh co phieu tra co tuc nam 2020-SIGN