Nghị quyết của HĐQT thông qua chủ trương phương án thuê tàu trần (bareboat) tàu Supramax PVT Pearl (Honwin)

  • Nghị quyết của HĐQT thông qua chủ trương phương án thuê tàu trần (bareboat) tàu Supramax PVT Pearl (Honwin)

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Nghị quyết của HĐQT số: 40/NQ-HĐQT ngày 25/09/2023 về việc Thông qua chủ trương phương án thuê tàu trần (bareboat) tàu Supramax PVT Pearl (Honwin)” như link đính kèm sau đây:

    Nghị quyết của HĐQT

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics