Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023

  • Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023 như link đính kèm sau đây:

    Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2023

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics