Công bố thông tin giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đăng ký thay đổi lần 05

  • Công bố thông tin giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đăng ký thay đổi lần 05

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông "Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 69/2017/GCNCP-VSDC-5 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp điều chỉnh lần thứ 05 ngày 01/11/2023" như link đính kèm sau đây:

    Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 69/2017/GCNCP-VSDC-5

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics