Chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

  • Chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “PV Trans Oil xin trân trọng công bố thông tin NQ số 14/NQ-HĐQT ngày 11/03/2021 về việc Chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt” như link đính kèm sau đây:

    Chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil