Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021