CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

  • CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như link đính kèm sau đây:

    CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics