Bổ nhiệm lại ông Hồ Sĩ Thuận giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

  • Bổ nhiệm lại ông Hồ Sĩ Thuận giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông “Bổ nhiệm lại ông Hồ Sĩ Thuận giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt” như link đính kèm sau đây:

    QUYẾT ĐỊNH

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil