Chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

  • Chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt” như sau:

    TB CHỐT DS CỔ ĐÔNG & THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2022

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil