PDV: Báo cáo tài chính Quý 03 năm 2022 và Giải trình biến động tăng/giảm lợi nhuận sau thuế Quý 03/2022 so với Quý 03/2021