Báo cáo tài chính quý 02 năm 2020

  • Báo cáo tài chính quý 02 năm 2020

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Báo cáo tài chính quý 02 năm 2020” như link đính kèm sau đây:

    Báo cáo tài chính quý 02 năm 2020

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil