Thông báo mời tham dự & Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ)