PDV: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Đợt 1

  • PDV: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Đợt 1

    Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông “NQ số 33/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty, về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng Đợt 1 như link đính kèm sau đây:

    NGHỊ QUYẾT

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics