NQ số 06/NQ-HĐQT ngày 26/02/2023 về việc Chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

  • NQ số 06/NQ-HĐQT ngày 26/02/2023 về việc Chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

    ng ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) xin gửi đến quý Cổ đông "NQ số 06/NQ-HĐQT ngày 26/02/2023 về việc Chốt danh sách về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024" như link đính kèm sau đây:

    NQ số 06/NQ-HĐQT ngày 26/02/2023

    Trân trọng kính báo,
    PVT Logistics