Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

  • Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020” như link đính kèm sau đây:

    CÔNG VĂN

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil