Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022

  • Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022

    Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PVTrans Oil) xin gửi đến quý Cổ đông thông báo “Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022” như sau:

    Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022

    Trân trọng kính báo,
    PVTrans Oil